Učivo

 

Co se máme během třetí třídy naučit podle školních osnov: 

Český jazyk

Jazyková výchova  3. ročník

§  věta jednoduchá a souvětí

§  nauka o slově – slovo, synonyma, opozita, slova příbuzná

§  stavba slova

§  vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z

§  slovní druhy – ohebné, neohebné

§  podstatná jména

§  vlastní jména měst, vesnic, hor a řek

§  slovesa – pojmenování děje, tvary sloves, časování

Komunikační a slohová výchova 3. ročník

§  čtení s porozuměním

§  písemné a mluvené projevy

§  komunikační pravidla v rozhovoru

§  výslovnost

§  dýchání a vhodné tempo řeči

§  mluvený projev- verbální i nonverbální prostředky

 

Literární výchova  3. ročník

§  čtení a přednes literárních textů

§  čtení s porozuměním

§  literární druhy a žánry(poezie, próza, báseň, pohádka, hádanka, rozpočitadlo, říkanka)

§  literární pojmy(spisovatel, básník, čtenář, divadelní představení, herec, režisér, verš, rým, pohádka, bajka)

§  práce s literárním textem

§  četba jako zdroj poznatku o přírodě současnosti a minulost

§  dětská literatura-autor, ilustrátor

§  využití poezie, prózy, divadla, literatury umělecké a dětské , výtvarného doprovodu i ilustrací

 

 

Anglický jazyk

§  pojmenuje školní potřeby

§  vyjmenuje a používá druhy barev

§  rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu                  a s pečlivou výslovností

§  používá sloveso to be

§  umí vyjádřit souhlas a nesouhlas, pozdraví, představí se a rozloučí

§  počítá od 1 – 20

§  určí celé hodiny

§  udá svůj věk

§  zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal

§  rozumí jednoduchým pokynům,otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

§  představí členy rodiny

§  zopakuje a použije názvy členů rodiny

§  rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 

§  přiřadí slovní spojení k obrázkům vyjmenuje druhy domácích mazlíčků

§  skloňuje sloveso to have

§  používá sloveso to have v kladném tvaru

§  používá sloveso to have v záporném tvaru

§  vyjmenuje části lidského těla

§  zazpívá píseň o lidském těle

§  přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení

§  pojmenuje běžné části oblečení

§  rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu

§  pojmenuje vybrané druhy zvířat

§  vyjmenuje tradiční vánoční symboly

§  zazpívá koledu

§  vyjmenuje velikonoční symboly

§  píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy

§  pojmenuje běžné vybavení místnosti

§  pojmenuje hračky

§  vyjadřuje polohu věcí pomocí přeložek v, na,

§  vyjmenuje části města

§  zapojí se do jednoduchých rozhovorů

 

Matematika

Číselný obor 0-1 000 3. ročník

§  číselná řada, zápis čísel, číselná osa, počítání po stovkách, desítkách a jednotkách

§  znázornění trojciferných čísel na číselné ose, čtení a zápisy trojciferných čísel

§  porovnávání čísel, porovnávání čísel pomocí čís. osy

§  řešení úloh na porovnávání trojciferných čísel

§  zaokrouhlování čísel na stovky a desítky

§  rozklad čísla v desítkové soustavě

§  součet a rozdíl čísel

§  sestavení jednoduchých rovnic

§  sčítání a odčítání násobků sta

§  písemné algoritmy sčítání a odčítání

§  sčítání a odčítání bez přechodu násobků sta

§  sčítání a odčítání čísel s přechodem násobků sta

§  písemné sčítání dvou sčítanců, kontrola výsledku záměnou sčítanců

§  písemné odčítání, kontrola výsledku sčítáním

§  řešení a tvoření slovních úloh na sčítání a odčítání, užití jednoduchých rovnic

§  odhad a kontrola výsledku

§  násobilky 6, 7, 8, 9, 10 a dělení v oboru těchto násobilek, automatizace všech spojů násobení a dělení v oboru násobilek

§  násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným

§  dělení se zbytkem

§  součin, podíl, zbytek

§  grafy, tabulky, schémata, posloupnost čísel

§  řešení a vytváření slovních úloh se dvěma různými početními výkony

§  rozlišování sudých a lichých čísel

§  pamětné násobení dvojciferného čísla jednociferným mimo obor násobilek

§  násobení a dělení součtu nebo rozdílu dvou čísel, užití závorek

Finanční gramotnost 3. ročník

§  hotovostní a bezhotovostní forma peněz

Geometrie 3. ročník

§  přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek, různoběžky, rovnoběžky

§  popis rovinných útvarů: trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec, obdélník

§  rýsování přímek, označování průsečíku různoběžek, vyznačování polopřímek

§  souměrné útvary v rovině

§  kreslení a rýsování rovinných obrazců ve čtvercové síti

§  měření úseček s přesností na milimetry, odhad délky úsečky

§  rýsování úsečky dané délky

§  měření délek stran rovinných obrazců, převody jednotek délky

§  výpočet obvodu rovinného obrazce sečtením délek jeho stran

§  odhadování délek různých úseček a vzdálenosti

§  modelování a popis základních rovinných útvarů jednoduchých těles

§  modelování staveb tvaru kvádru, krychle apod. (užívání stavebnice, krabiček)

Prvouka

 

-        začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR

-        pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)

-        vyznačí na jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

-        rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině

-        vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost

 

 

-        odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností

 

-        pojmenuje některé rodáky, významné kulturní a historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije

-        uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí

-        na příkladech porovná minulost a současnost

 

-        roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků

-        uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě

-        uvede základní vlastnosti látek

-        vysvětlí význam půdy pro život

-        pozná a pojmenuje domácí i volně žijící zvířata a jejich mláďata, některé rostliny, houby

-        popíše části rostlin

-        rozliší hospodářská a domácí zvířata

-        uvede živočichy a rostliny žijící ve svém okolí

-        uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle

-        projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

-        rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času

-        uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

-        chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která mu je nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné

-        ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek

-        reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech